Prevádzkovateľom internetového obchodu DECS.SK a zároveň predávajúcim je spoločnosť DECS CONSULTING, spol. s r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka č.: 2641/B, oddiel: sro.

1.2 Maloobchodná predajňa a prevádzkareň:

DECS CONSULTING, spol s r.o., Hradská 14329/3G, 821 07 Bratislava

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.

1.4 Používaním WWW stránok internetového obchodu DECS.SK a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

1.5 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

1.6 Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

 

  1. Objednávanie tovaru

 

2.1 Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:

– prostredníctvom internetových stránok DECS.SK

– e-mailom na adrese obchod@decs.sk

– písomnou objednávkou zaslanou na adresu prevádzkarne

– osobne v predajni – DECS CONSULTING, spol s r.o., Hradská 14329/3G, 821 07 Bratislava

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.7 týchto Obchodných podmienok.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.

2.5 Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránky DECS.SK najneskôr do vtedy, keď má objednávka stav „ČAKÁ NA SPRACOVANIE“. Stav spracovania si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať na DECS.SK v časti „Moje objednávky“. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Pri písomnej objednávke ju môže kupujúci stornovať najneskôr pri telefonickom potvrdení prijatia objednávky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich vyplatí v hotovosti v predajni DECS CONSULTING, spol s r.o., Hradská 14329/3G, 821 07 Bratislava. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v € v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).

 

 

  1. Cena za tovar

 

3.1 Ceny uvedené na internetových stránkach DECS.SK platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu. Pre nákup tovarov priamo v predajni platia ceny, ktorými sú tieto tovary v predajni označené.

3.2 Predajca – spoločnosť DECS CONSULTING, spol s r.o. je platcom DPH – IČ DPH:SK2020298588.

3.3 Ceny uvedené na internetových stránkach DECS.SK sú bez DPH.

3.4 Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené, resp. v stave „SPRACOVÁVA SA“.

3.5 K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenie.

3.6 Balné alebo iné poplatky nie sú účtované.

 

  1. Platba za tovar

 

4.1 Tovar je možné uhradiť:

– Platobnou kartou zadaním čísla karty, expirácie a CVC

– prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený v bankách:

–  Tatra Banka

– Slovenská sporitelňa

– Všeobecná Úverová Banka

– na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra (objednávky do hodnoty € 2.000,- s DPH a váhy do 100 kg)

– v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v predajni (objednávky do hodnoty € 1.000,- s DPH)

4.2 Všetky platby musia byť uskutočnené v €.

4.3 Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

 

 

  1. DODACIE PODMIENKY

 

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach DECS.SK nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame. Predajňa – DECS CONSULTING, spol s r.o. má v ponuke viac ako 1000 tovarových položiek (druhov tovaru).

5.2 Dodacia doba na tovar v ponuke DECS.SK je nasledovná

ak je tovar na sklade predávajúceho alebo v predajni, potom je odoslaný do 24 hodín od prijatia objednávky resp. prijatia platby za tovar, ak nejde o dobierku

ak je tovar na sklade u distribútora, potom je odoslaný spravidla do 7 až 14 pracovných dní

v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci obratom informovaný

5.3 O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok

5.4 Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho – ak je dohodnutá platba na základe zálohovej faktúry

5.5 Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho inštalácia.

5.6 Údaj o dostupnosti tovaru v produktovej karte nie je informácia o aktuálnom stave zásob, ale len orientačná informácia o tom, či je produkt bežne na sklade, resp. aká je jeho bežná dodacia doba/dostupnosť. O aktuálnej dostupnosti produktu sa informujte telefonicky alebo mailom.

 

 

  1. DOPRAVA TOVARU

 

6.1 Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok DECS.SK je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.

6.2 Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:

v rámci Bratislavy – rozvoz kuriérskou službou

Slovak Parcel Service s.r.o.

v rámci SR – rozvoz kuriérskou službou

Slovak Parcel Service s.r.o.

osobný odber v predajni počas otváracích hodín

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

6.5 V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.

6.6 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list a návod na obsluhu  (ak si to druh tovaru vyžaduje).

6.7 Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

6.9 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

6.10           Náklady na dodanie nadrozmerného, krehkého alebo ťažkého tovaru sa zaväzuje predávajúci oznámiť kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

6.11           Poplatky za dodanie tovaru do 40 kg sú nasledovné:

€ 5 bez  DPH za zásielku do 40 kg – doprava v rámci Slovenska do 24 hodín

€ 25 bez  DPH za zásielku od 41 do 100 kg – doprava v rámci Slovenska do 24 hodín

€ 100 bez  DPH za zásielku od 101 do 200 kg – doprava v rámci Slovenska do 24 hodín

€ 1.10 bez DPH za zásielku – príplatok za dobierku. Dobierkou je možné platiť do sumy € 2000

Tieto poplatky budú automaticky pripočítané pri potvrdení objednávky.

 

Poplatky za dodanie tovaru nad 200kg sú stanovujú podľa skutočných nákladov

 

  1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

 

7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

7.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode DECS.SK je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24/12 mesiacov. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR.

7.3 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

7.5 Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými v záručnom liste za podmienok stanovených výrobcom.

7.6 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup kde kupujúci kontaktuje priamo autorizované záručné servisné stredisko výrobcu, kde mu na základe záručného listu potvrdeného predávajúcim vykonajú záručnú opravu. Ak výrobca nemá na území Slovenska záručný servis, kupujúci kontaktuje priamo predávajúceho, a to e-mailom, telefonicky, alebo osobne, kde bude informovaný o ďalšom postupe.

7.7 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie faktúry, dodacieho listu a záručného listu.

7.8 Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

8.1 Prevádzkovateľ internetových stránok DECS.SK sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

  1. ĎAĽŠIE USTANOVENIA

 

9.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.2 Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

 

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

 

OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU

 

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 14 dní

predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)

predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru)

predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)

predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

predaj novín, časopisov a periodickej tlače

lotérie a iné podobné hry

 

AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

 

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

tovar nesmie byť použitý,

tovar musí byť nepoškodený,

tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),

musí obsahovať doklad o kúpe /kópia/.

tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku)

pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@decs.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

 

 

 

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

 

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu shop.decs.sk (ďalej len “Obchod”) je  spoločnosť DECS Consulting, spol. s r.o., sídlom: Osvetová 24, 821 05 Bratislava. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)

voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie  faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie login. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu alebo vymazať svoje údaje, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované a všetky vaše údaje vymazané.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke spoločnosť, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti  môj účet – zmena osobných údajov. Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby ako Slovenská pošta, a.s., kuriéri (adresa na dodanie), orgánom činným v trestom konaní. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Databáza osobných údajov je chránená vstupným kódom a prístup majú do nej len pracovníci na základe osobného hesla, ktorí sú poverení prácou s objednávkami. Každý vstup do databázy je monitorovaný.

Kupujúci  na základe uzatvorenej zmluvy  spracúva osobné údaje uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

DECS Consulting, spol. s r.o.

Osvetová 24

821 05 Bratislava

 

V Bratislave 1.8.2018

posledná aktualizácia 4.3.2024